Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Het Marien Ruimtelijk Plan legt vast welke activiteiten waar kunnen in het Belgische deel van de Noordzee. Het huidige marien ruimtelijk plan werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw plan zijn voor de periode 2020-2016.
In februari 2017 gaf staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer het startschot voor de herziening van het MRP. Op het startevenement werden alle stakeholders uitgenodigd en kregen ze informatie over het herzieningsproces en de concrete timing.

Timing:
– Stakeholderbevraging tot 30 april 2017 via Formulier
– Opmaak voorontwerp nieuw MRP: mei-augustus 2017
– Raadgevende commissie (Vlaams+ Federaal): september – november 2017
– Politieke validatie: december 2017- januari 2018
– Publieksconsultatie – 60 dagen: april-mei 2018
– Finaliseren van het nieuwe MRP in 2019

Tot slot werd ook een stand van zaken gegeven van het huidige MRP.

Hierbij een link naar de presentaties van het startevenement:

– Verhouding MRP en Noordzeevisie 2050: Presentatie
– Overzicht herzieningsproces en timing: Presentatie
– Stand van zaken huidig marien ruimtelijk plan: Presentatie

Advertentie

Proefeiland Vlaamse baaien in de maak

Vlaams minister Weyts en federaal staatssecretaris De Backer kondigden op 1 oktober 2016 op een persconferentie in Knokke-Heist aan dat er gewerkt wordt aan een proefeiland voor onze kust. Daarmee wil men nagaan of het aanleggen van kunstmatige eilanden kans op slagen heeft.
Op korte termijn zou een eiland worden gebouwd voor de kust van Knokke-Heist, in de richting van de grens met Nederland. Dat eiland zou op termijn langer kunnen worden zodat er een zone ontstaat met zwakke golfslag waarlangs binnenschepen van Zeebrugge naar de Westerschelde kunnen varen. Dat zou het veelbesproken Schipdonkkanaal overbodig maken. Voor de midden- of oostkust zijn momenteel geen eilanden gepland.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil onze kust ook op lange termijn beter beschermen tegen een stijgende zeespiegel. Het onderzoeksproject Vlaamse Baaien heeft veel voorbereidend studiewerk gedaan en stelt verschillende pistes voor, waaronder een kunstmatig eiland ter hoogte van Knokke-Heist. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) bekijkt of dit ingepland kan worden in het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan.

De Vlaamse Regering werkt al langer aan meer kustveiligheid. Door dijken te verhogen, stranden breder te maken of stormvloedkeringen te bouwen wil Vlaanderen de kust- en Schelderegio beschermen tegen wateroverlast. De huidige maatregelen bieden bescherming tot 2050. Bevoegd minister Ben Weyts wil ook al verder kijken, tot 2100, en anticiperen op mogelijk meer pessimistische scenario’s, zoals een extreme stijging van de zeespiegel.

Vlaanderen wil nu structureel samenwerken met het federale niveau, dat bevoegd is voor de Noordzee. Dankzij de samenwerking met federaal staatssecretaris Philippe De Backer kan de kustbescherming in de toekomst eventueel zelfs uitgebouwd worden op zee. Dit met het oog op de meer pessimistische scenario’s, die rekening houden met een stijging van de zeespiegel met meer dan 80 cm. Een zeewering die een eind vóór de kustlijn wordt uitgebouwd kan ervoor zorgen dat we zelfs bij een sterke stijging van de zeespiegel geen terrein moeten prijsgeven aan de zee. Dat is één van de pistes die naar voor komt uit het voorbereidend onderzoeksproject ‘Vlaamse Baaien’.

Een eerste stap naar de zeewering op zee zou kunnen bestaan uit een kunstmatig proefeiland ter hoogte van Knokke-Heist. Dit pilootproject zou dan kunnen uitwijzen wat het effect is op het dempen van de golven en de beïnvloeding van de getijstroming. Het eiland zou ook de nieuwe thuis kunnen worden van de sternen, die hun huidige stek in de Haven van Zeebrugge moeten verlaten omwille van de uitbreidingsplannen van Fluxys. Een bijkomend voordeel van zo’n pilooteiland zou kunnen zijn dat dit later past in een nieuwe keten van niet-aaneengesloten eilanden voor onze kust. Zo zou in de toekomst binnenscheepvaart via de zee mogelijk kunnen worden.

Weyts heeft 8 miljoen euro vrijgemaakt voor verder studiewerk en het in kaart brengen van de zeebodem. Ook zullen vanaf nu verdere gesprekken worden opgestart met alle stakeholders en lokale besturen om ook hun visie en opmerkingen mee te nemen.

“We investeren in de toekomst – in dit geval zelfs de heel verre toekomst”, zegt Weyts. “Het is nooit te vroeg om ons te beginnen voorbereiden op wat komen kan. We moeten slimme oplossingen zoeken om ons op heel lange termijn te beschermen tegen het stijgende water. Ik ben blij dat staatssecretaris De Backer onze bondgenoot wil zijn”.

Nieuw Marien Ruimtelijn Plan

“Het idee komt op het juiste moment”, vindt staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer. “Ons huidig marien ruimtelijk plan, dat alle activiteiten op onze Noordzee in kaart brengt, loopt ten einde in 2020. Vanaf 2017 kunnen alle betrokken partijen ideeën aanbrengen voor het nieuwe plan. Een ecologisch en economisch evenwicht is daarbij cruciaal. Daarom ben ik blij dat ook Vlaanderen haar engagement toont om met de federale overheid samen te werken.”

Staatssecretaris De Backer gaat nu samen met alle stakeholders bekijken of het pilooteiland ingepast kan worden in het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan.

Vlaamse baaien korte termijnvlaamse-baaien-korte-termijn

Vlaamse baaien lange termijn

vlaamse_baaien-middenlange-termijn

Consortium trekt concessieaanvraag voor energie-eiland in

iLand heeft vandaag beslist de concessieaanvraag om een eiland te bouwen voor de kust van De Haan, in te trekken.
Wilfried Vandaele (N-VA) berekende eerder dat het businessplan van iLand niet beantwoordde aan de voorwaarden van de concessieaanvraag. De kostprijs van de energie die in het eiland opgeslagen zou worden zou immers hoger zijn dan de marktprijs, en doorgerekend worden aan de consument. Dat mag niet volgens de concessieaanvraag. Staatssecretaris Tommelein gaf Vandaele uiteindelijk gelijk en deelde vorige week mee dat hij het dossier niet zou verdedigen in de federale regering. De initiatiefnemers besloten nu zelf hun aanvraag in te trekken.

Wilfried Vandaele: “voorlopig is het dossier dus van de baan, maar de zones voor De Haan en Zeebrugge blijven in het Marien Ruimtelijk Plan wel ingekleurd om er eventueel een energie-atol te leggen. Het gevaar blijft dus bestaan dat er nieuwe plannen komen”. Wilfried Vandaele is alvast van plan de politieke spreekbuis te blijven van de bezorgde inwoners van De Haan. “Ook met een nieuw businessplan blijven er vragen rijzen over bv. de gevolgen van de gewijzigde stromingen als het eiland er komt (afkalving van strand), over de impact op het visbestand op de Wenduinebank, enz”

iLand heeft verklaard dat ze werken aan een nieuw businessplan.

Energie-eiland in koelkast “Blij dat Tommelein van gedacht is veranderd”

“Ik ben blij dat staatssecretaris Bart Tommelein eindelijk van gedacht is veranderd “, zegt Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger (N-VA), in een reactie op Tommeleins mededeling dat het energie-eiland voor De Haan er wellicht niet komt, wegens te duur.

“Tommelein heeft het project zeer lang verdedigd, maar het siert hem dat hij nu toch luistert naar de tegenargumenten”, zegt Vandaele. Enkele maanden geleden verhinderde Wilfried Vandaele (N-VA) dat de federale regering een concessie zou verlenen aan ILand, het consortium van baggeraars dat het eiland wou bouwen.  Vandaele toonde immers aan dat het businessplan van de initiatiefnemers niet beantwoordde aan de concessievoorwaarden. Die bepaalden immers dat de kosten van het eiland in geen geval  doorgerekend mochten worden aan de overheid of aan de consument. En dat was niet het geval: Vandaele berekende dat de stroom uit het eiland 250% duurder zou zijn dan de marktprijs.

Vandaele: “Bart en ik kennen elkaar goed en we hadden intussen een paar goede gesprekken over het onderwerp. Het laatste nog vorige week. Ik ben blij dat hij nu gas terugneemt. Hij voelt natuurlijk ook dat er geen draagvlak is bij de bevolking van De Haan. De toekomst voor de energie-opslag is de opslag in batterijen. Onder meer in Duitsland wordt daarin nu volop geïnvesteerd. Die manier van opslaan is veel goedkoper dan een eiland bouwen en bedrijfszekerder. Als de mensen thuis batterijen plaatsen, zoals in Duitsland nu al verplicht is voor wie zonnepanelen heeft, dan vergroot je het draagvlak bij de mensen en heb je meer zekerheid. Als er iets met het eiland gebeurt, valt je bevoorrading uit. De batterijen daarentegen zullen nooit allemaal tegelijk uitvallen.”

Vandaele besluit: “Ik hoop dat de initiatiefnemers hun plan nu opbergen zodat de discussies kunnen stoppen”.

 

Vandaele krijgt gelijk: Regering geeft geen concessie voor energie-eiland voor De Haan

Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Wilfried Vandaele (N-VA) haalt – althans voorlopig – zijn slag thuis: de federale regering heeft de concessie voor het energie-atol voor De Haan niet goedgekeurd.

Al een drietal jaren volgt Wilfried Vandaele de plannen om voor de kust kunstmatige eilanden te bouwen, op de voet. Hij organiseerde verschillende info-avonden over het thema en schreef er artikelen over.  Samen met N-VA De Haan-Wenduine verzette Vandaele zich tegen de plannen om voor de kust van De Haan een eiland voor energie-opslag te bouwen,. Vele vragen bleven immers onbeantwoord: over de visuele hinder, over de invloed van de gewijzigde stromingen op zandafkalving en –ophoping, op de waterrecreatie, op de visgronden,  enz.

Staatssecretaris Bart Tommelein toonde zich een groot voorstander van het eiland en wou aan de initiatiefnemer iLand de concessie toewijzen om het eiland aan te leggen op de Wenduinebank voor De Haan. Tommelein beklemtoonde daarbij dat het eiland de mensen niets zou kosten.

Vandaele spitte het dossier tot op het bot uit en ontdekte dat de aanvraag van iLand de burger wel degelijk geld zal kosten.  iLand vraagt immers voor de geleverde energie een prijs die 250% bedraagt van de huidige marktprijs. De factuur kan oplopen tot 1 miljard euro. Maar daardoor voldoet het dossier van iLand volgens Vandaele niet aan de concessievoorwaarden. In die voorwaarden staat immers dat de overheid of de consument niet mag opdraaien voor de kosten.

De federale regering moest voor 17 april beslissen over het eiland, maar deelde uiteindelijk de visie van Wilfried Vandaele en verleende de concessie niet.

De plannen voor het eiland zijn echter nog niet helemaal van de baan: de regering gaf minister voor energie Marghem (MR) de opdracht na te gaan hoeveel energie gestockeerd moet worden en op welke manier dat het beste kan. Voor de zomer moet de knoop dan worden doorgehakt.

Wilfried Vandaele: “de eerste veldslag hebben we dus gewonnen, maar nog niet de oorlog”.

Vandaele voegt er wel aan toe dat er volgens hem zeer binnenkort goedkopere en efficiëntere manieren zullen zijn om energie op te slaan. Duitsland bv. investeert volop in krachtige batterijen. Die zouden op korte termijn energie veel efficiënter en goedkoper kunnen opslaan dan een eiland.