Energie-eiland voor Zeebrugge i.p.v. De Haan?

De baggeraars DEME en Jan De Nul, verenigd in de groep iLand, dienden enkele jaren geleden een plan in om een “energieatol” te bouwen voor de kust van de Haan, op de Wenduinebank.  De plaatselijke N-VA organiseerde toen enkele informatie-avonden waarop de initiatiefnemers, energiedeskundigen en zeespecialisten het woord kregen. Het eindoordeel van het aanwezige publiek was duidelijk: een energie-eiland bouwen voor de kust van De Haan, is geen goed idee. De vragen over het vis- en garnalenbestand op de Wenduinebank, de invloed van de stromingen op de kustlijn, en de impact op het toerisme, bleven immers onbeantwoord. Ook de visuele hinder van het 1,5 kilometer brede en 2,8 km lange eiland, op amper 4 km uit de kust, maakte mensen bezorgd.

Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) nam het dossier “mee naar Brussel” en slaagde erin de bouw tegen te houden. Hij ontdekte immers een fout in het concessiedossier. Van meet af aan stond Vandaele op het standpunt dat het atol beter bij de haven van Zeebrugge zou worden gebouwd. Bij het tot stand komen van het eerste Marien Ruimtelijk Plan (MRP) slaagde hij er dan ook in een extra zone voor een eventueel energie-eiland in te kleuren voor Zeebrugge. Aanvankelijk was enkel De Haan ingekleurd. “Aangezien in Zeebrugge toch een havenuitbreiding gepland is, kan men daar twee vliegen in één klap slaan”, was Vandaeles stelling. Bovendien: als het eiland los voor de kust ligt, is het een federale, Belgische bevoegdheid, maar als het aan de haven vasthangt, is het een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Dat laatste vindt Vandaele logischer.

Nu maakte iLand bekend dat het inderdaad bekijkt om het eiland voor Zeebrugge te bouwen i.p.v. voor De Haan. Het bedrijf mikt op Europese subsidies en wil het eiland nu ook combineren met o.a. aquacultuur.

Wilfried Vandaele: “Dat de baggeraars nu mikken op Zeebrugge, vind ik een stap in de goede richting. Het is in ieder geval een logischer inplantingsplaats. Maar de zone voor De Haan blijft op het huidige Marien Ruimtelijk Plan nog steeds ingekleurd als zone voor energie-opslag. We weten dat iLand overweegt een tweede eiland te bouwen als het eerste lukt. De procedure om het MRP te herzien, loopt momenteel. In het voorjaar van 2018 wordt het publiek hierover geraadpleegd.”

Artikel De Tijd, 16 december 2017

iLand

Rechten op foto bij iLand

Herziening Marien Ruimtelijk Plan

Het Marien Ruimtelijk Plan (MRP), dat o.m. de zones vastlegt waar energie-eilanden kunnen komen voor onze kust, wordt momenteel herzien.

Het Koninklijk Besluit voor een nieuw MRP werd op 14 november bezorgt aan de raadgevende commissie (zowel op Vlaams als Federaal niveau). Deze raadgevende commissie heeft 30 dagen de tijd om een niet bindend advies uit te brengen. De bedoeling is dat het Koninklijk Besluit in februari-maart 2018 naar de ministerraad gaat. Een publieksconsultatie volgt dan rond de zomer van 2018.

Europese subsidie voor energie-eiland voor De Haan?

Nadat Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) uit De Haan er in april 2015 in slaagde het energie-eiland voor De Haan tegen te houden, bleef het stil rond het project. Tot vandaag: de initiatiefnemers vroegen subsidie aan bij Europa om het project alsnog te realiseren.

Sinds 2013 lag er een plan op tafel om voor de kust van De Haan een atol te bouwen: een kunstmatig eiland om energie van de windmolenparken op zee in te stockeren. Als er een teveel aan energie is, wordt een 20 meter diepe, met zeewater gevulde put, leeggepompt. Bij energietekort loopt de put weer vol en wekken turbines elektriciteit op. Het was een plan van de baggeraars, die zich verenigden in de firma iLand.

De bevolking van De Haan had grote moeite met dit project: een kunstmatig eiland op de Wenduinebank, 4,2 km lang en 2,5 km breed, op amper 5 km uit de kust. Vragen over de impact op het leven in zee, de stromingen en het toerisme bleven onbeantwoord.

Toen iLand een concessie aanvroeg bij de federale regering om het eiland te bouwen, slaagde senator en Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) uit De Haan er begin april 2015 in het project tegen te houden. In de concessievoorwaarden stond immers dat de kosten voor het eiland niet doorgerekend mochten worden aan de consument. Dat was in de plannen van iLand wel het geval.

Sindsdien bleef het stil rond het eiland. Tot vandaag: iLand diende een subsidieaanvraag in bij de Europese Commissie om het eiland alsnog te bouwen. Volgens de initiatiefnemers zal dat niet enkel de bevoorradingszekerheid van België ten goede komen, maar ook van Nederland en Frankrijk, en zelfs van Groot-Brittannië als de NEMO-connectie tussen België en het Verenigd Koninklijk gerealiseerd is.

Volgens de aanvraag wil iLand starten met het project in 2021 en gaat het eiland 1,327 miljard euro kosten.

Wilfried Vandaele: “Volgens de website van de Europese Commissie is er inspraak mogelijk van de bevolking en de overheden. Ik onderzoek momenteel hoe we dat het beste aanpakken. Ik steek uiteraard ook mijn licht op bij de federale en de Vlaamse regering, en bij collega’s in het Europees parlement. Het is belangrijk om uit te zoeken in welke fase de subsidie-aanvraag zit, hoe de procedure precies loopt, en welke impact onze overheden daarop kunnen hebben”.

Wij houden geïnteresseerden op de hoogte via onze website www.kusteilanden.be waar we binnenkort ook het formulier op willen plaatsen om te reageren bij de Europese Commissie”, besluit Vandaele.

Formulier om te reageren bij de Europese Commissie. Dat mag in het Nederlands: Consultatieformulier 

ProjectficheToelichting van het project

Consultatieformulier opladenhttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/45fab141-b6a3-3e1b-6d31-3ba3489ec967

Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Het Marien Ruimtelijk Plan legt vast welke activiteiten waar kunnen in het Belgische deel van de Noordzee. Het huidige marien ruimtelijk plan werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw plan zijn voor de periode 2020-2016.
In februari 2017 gaf staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer het startschot voor de herziening van het MRP. Op het startevenement werden alle stakeholders uitgenodigd en kregen ze informatie over het herzieningsproces en de concrete timing.

Timing:
– Stakeholderbevraging tot 30 april 2017 via Formulier
– Opmaak voorontwerp nieuw MRP: mei-augustus 2017
– Raadgevende commissie (Vlaams+ Federaal): september – november 2017
– Politieke validatie: december 2017- januari 2018
– Publieksconsultatie – 60 dagen: april-mei 2018
– Finaliseren van het nieuwe MRP in 2019

Tot slot werd ook een stand van zaken gegeven van het huidige MRP.

Hierbij een link naar de presentaties van het startevenement:

– Verhouding MRP en Noordzeevisie 2050: Presentatie
– Overzicht herzieningsproces en timing: Presentatie
– Stand van zaken huidig marien ruimtelijk plan: Presentatie