Energie-eiland moet nog heel wat boeien ronden

Met de relancemiddelen om onze economie en samenleving van Covid-19 een extra stimulans te geven, wil de federale regering ook een “energie-eiland” subsidiëren. Het zou de bedoeling zijn dat eiland dicht bij de windmolenparken te leggen om daar de energie samen te brengen in een zogenoemd “stopcontact” op zee. Op het eerste gezicht dus geen gevaar dat het eiland voor de kust van De Haan komt, maar voorzichtigheid is altijd geboden…

Advertentie

Tussenkomst Wilfried Vandaele in plenaire vergadering Vlaams Parlement

In de plenaire vergadering van 14 november 2018 kwam Wilfried Vandaele tussen op een actuele vraag over de mogelijkheden van een proefeiland voor de Vlaamse kust en de investeringen in kustverdediging.

Naamloos

Wilfried Vandaele: “ De minister heeft natuurlijk wel al enkele honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in die kustveiligheid, met name in keermuren, in de verbreding en verhoging van de stranden tegen de duizendjarige storm. Wat die eilanden betreft, heeft men het over de bescherming tegen de tienduizendjarige storm.

Minister, het is geen geheim dat ik me altijd heb verzet tegen de komst van een ‘energie-eiland’ voor de kust van De Haan, mogelijk gemaakt in het eerste marien ruimtelijk plan. In het tweede marien ruimtelijk plan maakt de federale staatssecretaris zelfs een commerciële/industriële zone mogelijk. Wij zijn daar niet blij mee. Maar ik denk dat er in elk geval een onderscheid moet worden gemaakt tussen zo’n energie-atol, waar die kustbescherming als een soort alibi wordt bij gesleurd, en het proefeiland voor Knokke-Heist, waarop eigenlijk – als ik het goed heb, minister, want mijn vraag aan u is eigenlijk of u dat kunt bevestigen – geen ontwikkelingen, geen commerciële of industriële activiteiten mogelijk zijn.

Ik meen me te herinneren dat de burgemeester van Knokke-Heist destijds wél positief stond tegenover zo’n eiland, indien die ontwikkelingen wél mogelijk waren. Maar nu niet meer, nu ze niet mogelijk zijn. Of vergis ik mij, minister?”

Volledig verslag met beeld en tekst via deze link.

 

 

Marien Ruimtelijk Plan: gemeenteraad volgt negatief advies Vandaele

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over het tweede Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Het eerste MRP maakte het mogelijk dat voor De Haan een “energie-atol” zou komen. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) slaagde er toen in dat eiland tegen te houden omdat er een fout zat in de concessieaanvraag van de baggeraars.

In het nieuwe MRP is er geen sprake meer van een energie-atol maar wel van een “commerciële en industriële zone”. Wilfried Vandaele: “Dat is eigenlijk nog slechter, want nu kan er van alles komen voor onze kust. De zone is wel wat opgeschoven in de richting van Bredene, maar gerustgesteld zijn we zeker niet”.

Maandag kregen de gemeenteraadsleden van De Haan uitleg van het door de gemeente aangestelde studiebureau RoyalHaskoning en legde het schepencollege een voorstel van tekst neer dat als bezwaar namens de gemeente aan staatssecretaris Debacker overgemaakt zou worden.

Wilfried Vandaele: “Voor het vorige MRP bracht de gemeenteraad op mijn verzoek een negatief advies uit, maar de Bewustmeerderheid in het schepencollege veranderde dat achter de rug naar een “voorwaardelijk positief” advies: ze gingen akkoord dat er een eiland zou komen als er bootjes met toeristen naartoe konden varen. Het ontwerp van advies dat maandag werd voorgelegd was in hetzelfde bedje ziek. De gemeente verzette zich niet principieel tegen de commerciële en industriële zone, maar vroeg extra voorwaarden op te leggen”.

Vandaele herschreef enkele passages in de tekst van Haskoning en de gemeenteraad keurde die nieuwe tekst nu goed. Daarin vraagt de gemeenteraad dat de commerciële en industriële zone geschrapt zou worden in het MRP. Als dat niet gebeurt, moet als voorwaarde opgelegd worden dat er geen enkele vaste of drijvende constructie kan komen die de fauna of flora onder of boven water aantast, het open zicht belemmert of de bestaande activiteiten hindert.

Ook vraagt de gemeente dat er door de nieuwe stortplaats voor baggerslib, die dichter bij De Haan komt dan vroeger, geen slibdeeltjes zouden aanspoelen op ons strand.

Wilfried Vandaele zei tevreden te zijn dat de gemeenteraad zijn negatief standpunt heeft gevolgd.

Beslissing gemeenteraad 20.09.2018 – extract GR

 

 

Kaart Kust_zone De Haan

Openbare overlegvergadering nieuw Marien Ruimtelijk Plan

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kan u uw mening geven over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026.

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de ganse Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee.

Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan poogt te doen. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Noordzee, heeft het nu voorliggende ontwerp van MRP opgesteld dat moet gelden voor de periode 2020-2026.

Openbare raadpleging

De Noordzee is van ons allemaal, daarom is het belangrijk om de mening van het grote publiek te kennen en hiermee rekening te houden om zo tot een breed gedragen MRP te komen. Vanaf 29 juni vindt u het ontwerp van MRP, het milieueffectenrapport en meer info over de raadpleging op www.consult-leefmilieu.be. Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Openbare overlegvergadering

Op 9 juli 2018, om 14u, wordt een openbare overlegvergadering georganiseerd over dit onderwerp. Deze zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, tegenover het station Brussel-Zuid. Staatssecretaris Philippe De Backer zal aanwezig zijn om het marien ruimtelijk plan toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

Inschrijven voor de openbare overlegvergadering kan hier.

 

Gevaar energie-atol voor onze kust nog niet geweken

Toen staatssecretaris Philippe De Backer enkele weken geleden zijn nieuw Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voorstelde, gaf hij aan dat “de zones voor een energie-eiland voor De Haan en Zeebrugge geschrapt zijn”. In de pers werd dat vertaald als: “geen energie-atol voor onze kust”. “Verkeerde voorstelling van de feiten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele uit De Haan.

Een aandachtige lezing van het MRP, dat deze zomer ter inzage van de bevolking wordt gelegd, leert echter dat energie-eilanden voor onze kust nog steeds kunnen. Wilfried Vandaele: “wat we zien is een mooi staaltje van boerenbedrog. De 2 zones die specifiek aangeduid waren voor “energie-opslag”, zijn inderdaad weg. Maar er zijn nu wel 5 zones ingekleurd “voor commerciële en industriële activiteiten”. De bouw van een energie-eiland is zo’n activiteit. Voor de kust van De Haan blijft er dus een zone liggen waar een atol kan komen, alleen heeft het kind nu een andere naam en schuift de zone een beetje op richting Bredene. De zone voor Zeebrugge is geschrapt.

Ter herinnering: de baggeraars wilden een kunstmatig eiland van 4 km lang op 2,5 km breed bouwen op 5 km voor de kust van De Haan, op de Wenduinebank. Wilfried Vandaele verhinderde in 2015 dat de federale regering een concessie zou toekennen omdat hij een fout ontdekt had in het dossier. Intussen vroegen de baggeraars Europese subsidie aan. Vandaele was er destijds in geslaagd in het “Marien Ruimtelijk Plan” ook een zone voor energieopslag te voorzien bij de haven van Zeebrugge. Een betere plaats dan De Haan, vond hij, omdat er een win-win met de haven kon zijn. Maar daar is intussen een probleem gerezen: door de aanleg van het eiland daar, zou er een sterke stroming ontstaan die de scheepvaart kan belemmeren.

Vandaele: “de vrees blijft dus bestaan dat er alsnog een energie-atol komt voor De Haan, niet in een “zone voor energie-opslag”, maar in een “zone voor commerciële en industriële activiteiten”.

Kaart Kust_zone De Haan