Energie-eiland dekt hele kust De Haan af

De N-VA van De Haan-Wenduine hield vrijdag haar derde informatieavond over het thema “kunstmatige eilanden voor de kust”. Nu ging het specifiek over het “energie-atol”. Uit de plannen van iLand, een initiatief van baggeraar DEME, blijkt dat het eiland op 5 km voor de kust van De Haan komt,  van aan het Zeepreventorium tot aan de Cabane (Wenduine). Bart Lippens, afdelingsvoorzitter: “Als plaatselijke N-VA-afdeling zijn wij de enige die al twee jaar geleden de aandacht vestigden op dit dossier. De plannen zijn al zeer ver gevorderd, maar de inwoners weten van niets”.

Een eerste avond ging over  het algemeen project “Vlaamse Baaien”, dat tegen 2100 een hele reeks kunstmatige eilanden wil leggen voor onze kust. Die eilanden moeten bijdragen aan de bescherming van onze kust tegen zware stormen en zouden verschillende functies krijgen: recreatie, haven voor schepen in nood, “stopcontact op zee” om de verschillende kabels van de windturbineparken samen te brengen… Eén van de eilanden zou dienen voor energie-opslag. Als de windmolens teveel energie produceren, zou er water uit het energie-atol worden gepompt en bij energietekort kan men het eiland weer laten vollopen waarbij het water turbines aandrijft en dus energie produceert. Oorspronkelijk tekende men het energie-eiland in vlakbij de Thorntonbank, waar de windmolens staan.

Toen de federale regering vorig jaar het “Marien Ruimtelijk Plan” opstelde, hield de N-VA opnieuw een informatie-avond. Toen bleken er twee zones voorbehouden te worden voor een energie-eiland. Nu echter veel dichter bij de kust: één bij de haven van Zeebrugge, en één op de Wenduinebank, vlak voor De Haan-Wenduine. Na de info-avond dienden vele inwoners bezwaren in, maar het Marien Ruimtelijk Plan werd door de vorige federale regering toch goedgekeurd.  Intussen diende DEME dit najaar plannen in om het energie-eiland voor De Haan ook echt te bouwen. Om die reden organiseerde de N-VA een derde avond, opnieuw voor een volle zaal.

Prof. Dr. Johan Driesen, energiedeskundige van de Universiteit Leuven,  legde uit dat onze energieproductie door het uitvallen van enkele kerncentrales met zowat een derde is verminderd. Dat volstaat niet meer om de vraag naar energie op te vangen. Energie invoeren uit Nederland en Frankrijk is een oplossing, maar als het bij ons koud is en we veel energie nodig hebben, is dat in die landen meestal ook zo. De hernieuwbare energie uit zonnepanelen en windturbines heeft het nadeel dat die niet altijd in dezelfde mate voorhanden is, bv. ’s nachts, als er geen zon is, bij windstil weer… Er zijn dus niet alleen pieken in verbruik, maar ook pieken in productie van energie. Een van de oplossingen om een teveel aan energie op te slaan, is een energie-eiland.

Frank Verschraegen en Johan Maes, verantwoordelijk voor het project van DEME/iLand, legden uit dat het project het makkelijkst en goedkoopst kan gebouwd worden voor De Haan. Zij dienden daarom een plan in en de federale regering zal daarover begin 2015 beslissen. De bouw zal 6 jaar duren en een paar miljard euro kosten. Het eiland zal een lengte hebben van 2,8 km en 1,5 km breed zijn. Rondom wordt een dijk gebouwd van 10 meter hoog en wordt een strand aangelegd van 800 meter breed. Volgens de bouwers zal het eiland nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de kust en zal er natuurontwikkeling mogelijk zijn.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger: “hernieuwbare energie stockeren is zeker een goede zaak, maar over een eiland voor De Haan ben ik niet enthousiast. Ik had het eiland liever bij de Thorntonbank (op 40 km afstand), of bij de haven van Zeebrugge gezien. Onze gemeente biedt een ongehinderd vergezicht op de zee en ik vrees dat het eiland toch voor visuele hinder zal zorgen. Ook de invloed op de stromingen en de mogelijke gevolgen voor het toerisme tijdens de bouw baren me zorgen. Ik hoop dat alles echt zeer goed bestudeerd en afgewogen wordt”.

Vanuit het publiek kwamen heel wat vragen, o.m. van watersporters en mensen die op de dijk wonen. Zowat alle aanwezigen waren geschrokken van de grootte van het eiland en van de korte termijn waarop de werken van start kunnen gaan.

Presentatie projectverantwoordelijken iLand
Ziehier de belangrijkste slides die op de N-VA-informatie-avond van 5 december 2014 getoond werden door de projectverantwoordelijken van DEME/iLand. Met dank aan de heren Maes en Verschraegen voor het ter beschikking stellen van het materiaal.
Beeldmateriaal (op afbeelding klikken om te vergroten):

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

Advertentie

Een eiland voor de kust van De Haan-Wenduine? N-VA De Haan-Wenduine niet enthousiast.

Op vrijdag 5 december 2014 houdt N-VA De Haan-Wenduine voor de derde keer een informatieavond over kunstmatige eilanden voor onze kust.

Op de vorige twee avonden, voor telkens meer dan 350 aanwezigen, uitte de N-VA-afdeling al haar bezorgdheid over de plannen. Ze vindt dat de effecten op de stromingen, op het leven in de zee, op het toerisme… nog onvoldoende duidelijk zijn. Daarom organiseerde de N-VA eerder al informatieavonden en volgt er op 5 december nog een.

Op de eerste avond gaf Wilfried Vandaele (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator, een algemene uiteenzetting over het dossier.  Daarna besprak Jan Seys, onderzoeker aan het Vlaams Instituut voor de Zee, de gevolgen van een eiland voor de kust op de stromingen en het leven in de zee.

Tijdens de tweede informatieavond, een jaar geleden, vernamen de aanwezigen o.a. hoe ver men stond in Vlaanderen met windenergie op zee. Gastspreker toen was Raoul Van Lambalgen van Electrawinds.

Wilfried Vandaele: “Op deze derde, wellicht afsluitende, info-avond wil N-VA De Haan-Wenduine nu de mensen aan het woord laten die klaar staan om de plannen voor een energie-eiland voor De Haan-Wenduine uit te voeren. Het gaat  de baggersector en de energiesector. We zullen dus gedetailleerde informatie krijgen uit de eerste hand”.

Gastsprekers zijn de heren Johan Maes en Frank Verschraegen van DEME/THViLand, namens de baggerfirma die het eiland voor De Haan wil bouwen. Professor Johan Driesen van de Katholieke Universiteit Leuven, geeft zijn visie als energiedeskundige.
De aanwezigen krijgen ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Iedereen is welkom en de toegang is kosteloos. De infoavond heeft plaats op vrijdagavond 5 december, om 20u in zaal d’Annexe (Leopoldlaan 24, De Haan, achter het gemeentehuis).

Congres ‘Superstormen’

Op dinsdag 26 november 2013 vond in Blankenberge het tweede congres plaats over ‘Superstormen’.
Meer informatie hierover op volgende site: www.superstormen.be

Zie hier een reactie van Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) op de voorstellen van Vlaams minister Hilde Crevits.

Wilfried Vandaele (N-VA): nog veel vragen bij kunstmatige eilanden

Op het tweede congres over Superstormen gisteren in Blankenberge werd er opnieuw een boompje opgezet over de mogelijke bouw van kunstmatige eilanden voor onze kust.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator (N-VA) volgt dit dossier al jaren op de voet en bestookte zowel federaal minister Vande Lanotte als Vlaams minister Crevits al herhaaldelijk met vragen over het thema. Hij was ook schepen van Ruimtelijke Ordening in de kustgemeente De Haan en lanceerde onlangs zelfs de website www.kusteilanden.be.

Vandaele: “Enkele weken geleden vroeg ik in een parlementaire vraag nog aan minister Crevits welke conclusies de Vlaamse overheidsdiensten in hun studie trokken, maar de minister bleef het antwoord schuldig. Blijkbaar wou ze een en ander eerst vertellen op het congres van de baggeraars en niet in het parlement.”

Het plan Vlaamse Baaien wil via een aantal kunstmatige eilanden voor de kust Vlaanderen beschermen tegen de 10.000-jarige stormen. Die eilanden moeten ontstaan door bestaande zandbanken op te spuiten. Nochtans rijzen tal van vragen bij die plannen, bv. welke invloed zullen die eilanden hebben op de stromingen, op het leven in zee en op mogelijke algenbloei.

Wilfried Vandaele: “Ook is het nu al zonneklaar dat die eilanden onbetaalbaar zijn voor de overheid. Er zal dus samengewerkt moeten worden met de privésector, maar die zal enkel meedoen als er op die eilanden allerlei ontwikkelingen mogelijk zijn: appartementen bouwen, golfterreinen aanleggen, energiewinning en –opslag”. En dan rijst bv. de vraag of wie nu een appartementje op de dijk heeft van 1 miljoen euro met zicht op de open zee, het leuk zal vinden dat voor zijn neus een eiland komt met daarop ook appartementjes”. Alleen al het eiland voor De Haan zou 1 miljard euro kosten.

Vandaele besluit: “Ik hoop dat de overheidsdiensten zich hier objectief opstellen en de voor en tegens correct afwegen. Ik heb daar af en toe vragen bij. Als ik zie dat het bv. wat de mogelijke visuele hinder van het energie-atol voor De Haan betreft, het de simulatiebeelden zijn van de baggeraars die ook door de overheid gebruikt worden, dan roept dat vragen op. Ook de conclusie is blijkbaar dezelfde: het eiland zal niet zichtbaar zijn vanaf de kust. Als je weet dat de windturbines op de Thorntonbank , op 60 km afstand, wel zichtbaar zijn, hoe zou een eiland op 5 km dat dan niet zijn?”

“Eilanden in Noordzee enkel optie voor oostkust”

Als er ooit nog zandeilanden in de Noordzee komen ter bescherming van de Vlaamse kustlijn, dan zullen er enkel komen ten oosten van Zeebrugge. Dat zei minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) vandaag op de tweede editie van het congres “SuperStormen” in de Blankenbergse Pier. Eilanden voor de westkust bieden volgens de minister geen meerwaarde.

Het idee van zandeilanden voor de kust stond duidelijk beschreven in het plan “Vlaamse Baaien 2100” dat naar voor werd gebracht door de privésector. Minister Crevits beloofde het plan goed te bestuderen met het oog op synergieën.

“Mijn administratie heeft gezocht naar wat mogelijk is en wat een aanvulling kan zijn op ons huidige kustveiligheidsplan”, aldus de minister. Er werd vooral gekeken of zandeilanden voor de kust een optie zijn. Het resultaat van het onderzoek is gemengd. “Van de Franse kust tot bijna in Zeebrugge, de westkust dus, is dat geen optie. Die kant is al goed beschermd en de onderhoudskosten van eventuele zandeilanden wegen niet op tegenover de baten”, aldus Crevits.

Er zijn twee zwakke schakels, met name Westende en Middelkerke. Daar kunnen zandmotoren een oplossing bieden. Zandmotoren zijn een soort platen met zand, die op een natuurlijke wijze zorgen voor het aanleggen van stranden; een reeds beproefde methode in Nederland.

Wel een optie ten oosten van Zeebrugge

Zandeilanden zijn wel een optie ten oosten van Zeebrugge. Die zandeilanden zouden zelfs zodanig uitgestrekt zijn dat ze in Nederlandse wateren zouden moeten komen. “Er zijn al gesprekken met de Nederlandse administratie om wetenschappelijk onderzoek op te starten”, aldus Crevits. “Ik bekijk dit wel enkel in het kader van kustveiligheid. Of er op gebouwd kan worden, of ruimte kan gemaakt worden voor recreatie, bekijk ik op dit moment niet.”

Synergie Zeebrugge-Blankenberge?

De minister bracht ook nog een derde punt naar boven, namelijk de uitbreiding van de haven en de bescherming ervan. “Recht vooruit in zee bouwen is geen optie, want dat biedt te weinig bescherming”, zegt Crevits. Een optie is om het havengebied ten westen van Zeebrugge uit te bouwen en eventueel in verbinding te brengen met een energieatol voor de kust van Blankenberge, waar ruimte is voorzien.

“Blankenberge is vragende partij voor meer bescherming. We kunnen daar veel wensen, zoals het dieper maken van de geul voor de haven van Zeebrugge, samenbrengen en een win-winsituatie maken”, aldus de minister.

Het is absoluut nog niet zeker dat er eilanden komen, maar de minister wil graag op lange termijn denken en alle opties goed bestuderen. “Sowieso ligt het Marien Ruimtelijk Plan van minister van Noordzee Johan Vande Lanotte (SP.A) vast voor de komende zes jaar”, besluit Crevits.

bron: Deredactie.be, 26/11/2013

Milieu-impact energie-eiland onvoldoende onderzocht

Het ontwerp van marien ruimtelijk plan voorziet de mogelijkheid van een energie-eiland voor de kust. Er zijn echter nog belangrijke vragen onbeantwoord. Gaat dit eiland wel blijven liggen? Hoe gaat de stabiliteit ervan op voorhand getest worden? Daarbij moeten ook de mogelijke effecten op de omliggende onderwatergebieden en soorten onderzocht worden, via kleinschalige experimenten die gepaard gaan met een monitoring van deze effecten. De impact van een energie eiland op het ecosysteem, de getijdewerking, zeestromingen, erosie en aanslibbing blijven tot nu toe immers onduidelijk. Ook de mogelijke effecten op de troebelheid van het water moeten onderzocht worden. Troebel water verstoort immers groei van plankton, wat de basis is van het ecosysteem (en dus ook van de mariene biotechnologie en visserij). Het milieueffectenrapport schiet op dit vlak tekort, doordat het geen concrete informatie hierover bevat. Dit wordt doorverwezen naar het project-MER.

bron: Natuurpunt, beleid.flits 392, 8 november 2013

Marien Ruimtelijk Plan: De Vlakte van de Raan ontbreekt op de kaart

Ondanks het feit dat de Vlakte van de Raan reeds werd aangemeld bij Europa als beschermd gebied, blijft deze aanmelding opvallend ‘afwezig’ in het MRP.

De Vlakte van de Raan is een rust- en foerageerplaats voor heel wat vogels. Dankzij de interactie met de Schelde is er ook een positieve effect voor soorten als steur, fint, rivierprik en zeeprik alsook bruinvis, grijze en gewone zeehond. Electrabel en Jan De Nul waren van plan op deze zandbank een windmolenpark te bouwen, tot het KB van 2005 het gebied aanduidde  als beschermd gebied. Door de aanduiding  werd de eerder toegekende vergunning voor de bouw van windmolens nietig. De ondernemingen lieten het er niet bij en dienden klacht in bij de Raad Van State. De Raad oordeelde dat de aanduiding procedureel nietig was gezien de wetenschappelijke informatie op basis waarvan het gebied werd aangemeld, pas beschikbaar kwam na de instelling van het gebied. In de studie werd voorgesteld om het gehele zeegedeelte dat aansluit bij het Schelde-estuarium te beschermen, terwijl de bestreden beslissing slechts een beperkte oppervlakte opneemt. In 2010 vond een nieuwe wetenschappelijke studie plaats waar de Vlakte van de Raan als zeer waardevol uitkomt. Wetenschappelijke bewijzen genoeg dus, maar toch wordt deze anomalie niet opgelost. Nochtans is de bescherming van de vlakte afgesproken in de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. 

Natuurpunt vraagt aan onze Minister van de Noordzee Vande Lanotte om de Vlakte van de Raan op te nemen in dit Marien Ruimtelijk plan in samenhang met de Nederlandse Vlakte van de Raan.

Natuurpunt: ‘Marien Ruimtelijk Plan beschermt natuurgebied op zee onvoldoende’

De vraag naar activiteiten op de Noordzee neemt alsmaar toe. Met een nieuw Marien Ruimtelijk Plan (MRP) wil Noordzeeminister Van de Lanotte ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen op zee. Dat is op zich een goeie zaak. Voor elke sector is er wat wils in het plan: een stopcontact op zee, zones voor energie-opslag eilanden, zandwinningszones enz. Maar wat zit er in voor de natuur? In de volgende weken bekijken we verschillende facetten van het marien ruimtelijk plan en hun impact of meerwaarde voor de natuur.

Vandaag starten we met de beperkingen voor de visserij in het Natura 2000 gebied ‘’de Vlaamse Banken’. Dat werd afgebakend omwille van de waardevolle zandbanken met grindbedden. De grindbedden zijn belangrijk voor de voorplanting  van verschillende haaiensoorten, haring, zeekat en dwerginktvis. Vroeger kwamen er ook inheemse oesters voor. Er komen ook Lanice schelpkokerwormen (foto) voor die een waardevol habitat creëren met schuilgelegenheid voor kleine vis om in op te groeien. De grindbedden en Lanice kokerwormen zijn gevoelig voor bodemverstoring – en dus voor boomkorvisserij. Het nieuwe MRP is dé kans om het papieren reservaat om te zetten in operationele maatregelen.

Maar op dit moment worden er slechts in een zeer beperkt aantal zones beperkingen voor de visserij voorgesteld. (blauwe kaders op de kaart). In zone 1 kunnen de bestaande kustvissers blijven vissen met “aangepast vistuig”. Zone 2 en 4 zijn testzones voor ‘alternatieve vistechnieken’. Enkel in gebied 3, is bodemberoerende visserij ondubbelzinnig verboden. Het is duidelijk dat deze maatregelen onvoldoende zijn om de natuurdoelen te halen. Natuurpunt vraagt dan ook om minstens één zone (de grindbedden) volledig te sluiten voor elke vorm van bodemberoerende activiteiten. Een grondige impact analyse moet aanwijzen welke activiteiten een impact hebben op de natuurdoelen. De effecten van de eventueel toegestane activiteiten dienen nauwkeurig gemeten te worden, zodat bijkomende maatregelen mogelijk zijn als de natuurdoelen in het gedrang komen.

De MRP-visie, alsook de MER kan u hier vinden. Lees onze inputnota voor de openbare consultatie hier.

Geslaagde informatieavond!

Op vrijdag 27 september 2013 had in zaal Wielingen te Wenduine de tweede informatieavond plaats over de kusteilanden, opnieuw voor een volle zaal.

Wilfried Vandaele (N-VA) gaf de recentste stand van zaken met betrekking tot het project Vlaamse Baaien, Marien Ruimtelijk Plan en het energie-eiland. Raoul van Lambalgen (Electrawinds) schetste de bredere context met betrekking tot de winning van windenergie op zee.

Informatieavond 27 september

Klik hier voor meer foto’s!

Locatie van het eiland:

© DEME

© DEME