Energie-eiland kan de burgers meer dan 1 miljard euro kosten.

Vandaele: energie-eiland kan de burgers meer dan 1 miljard euro kosten. Tommelein vergist zich als hij zegt dat de mensen niet zullen mee betalen voor het energie-eiland

De concessie-aanvraag voor het energie-eiland voor De Haan ligt op de tafel van de federale regering. Bart Tommelein (Open VLD) verzet hemel en aard om het project er door te krijgen ondanks weerstand bij zijn coalitiepartners.

De inwoners en de politieke partijen van De Haan zijn  gekant tegen het eiland, dat 4,5 km lang wordt, 2,5 km breed en 10 meter hoog, en op 4 km voor de kust van De Haan ligt.

Al bijna 3 jaar geleden startte Haans oppositieleider Wilfried Vandaele, tevens Vlaams volksvertegenwoordiger en senator (N-VA),  met informatiecampagnes voor de bevolking. Hij blijft vrezen dat de gewijzigde stromingen het strand zullen afkalven op de ene plaats en zandophopingen zullen veroorzaken op andere plaatsen. Er gaan ook visgronden verloren (garnaal op de Wenduinebank) en er is de vrees voor visuele hinder.

Maar Wilfried Vandaele komt nu met een nieuw argument op basis van vertrouwelijke informatie die hij kon inkijken: volgens hem zal het eiland de mensen een hoop geld kosten.

Tommelein liegt dus als hij blijft  herhalen dat het eiland de elektriciteitsverbruiker geen euro zal kosten. Vandaele beaamt dat er inderdaad geen groene stroomcertificaten komen omdat het hier niet om energieproductie gaat, maar om opslag. Maar hij wees er wel al eerder op dat de Participatie Maatschappij Vlaanderen, een investeringsvehikel van de overheid, in het project stapte. Weliswaar geen subsidie, maar toch een vorm van steun waar de overheid tussen zit.

Maar, zegt Vandaele nu,: er is meer. En hij haalt het zwaar geschut boven:  “het bedrijfsplan dat iLand voorlegt, gaat ervan uit dat  Elia gedurende de voorziene levensduur van het project een gegarandeerde prijs betaalt voor de geleverde energie die oploopt tot 250% van de huidige marktprijs. Deze kost wordt verrekend in de transmissienettarieven die betaald worden door de ondernemingen en de burger.”

De Vlamingen krijgen dus een huizenhoge factuur voorgeschoteld voor het energie-atol. Als we dat doen,  gaan we de weg op van de zonnepanelen, die ons door oversubsidiëring handenvol geld hebben gekost.”

De “wet diverse bepalingen inzake energie” van 8 mei 2014 en de concessievoorwaarden stellen duidelijk dat er geen enkele financiering mag komen van de overheid noch van de elektriciteitsverbruiker. “Volgens mij  is aan deze voorwaarden niet voldaan en kan de concessie dus niet worden toegestaan”, zegt Vandaele.

Vandaele: de mooie praatjes van  staatssecretaris Tommelein dat de mensen niet zullen moeten betalen voor het project, stroken dus niet met de waarheid. “Als Tommelein erin slaagt dit project door de strot van de regeringspartners te duwen, dan moeten de mensen weten welk prijskaartje er aan vasthangt”, besluit Vandaele.

Advertentie

Kustforum 2015

Op 17 maart 2015 had in d’Annexe De Haan het Kustforum plaats. Lieven Verstraete legde de aanwezige ministers o.m. vragen voor over het energie-atol. Federaal staatssecretaris Tommelein pleitte andermaal voor, maar de Vlaamse ministers Schauvliege en Weyts waren kritischer.

De regeringspartijen op federaal niveau overleggen dezer dagen over de concessieaanvraag van iLand. De beslissing moet vallen voor 30 maart.

Verslag: infoavond Energie-atol 5 maart

Op 5 maart had in de sporthal van De Haan nog eens een infoavond plaats over het energie-atol voor de kust van De Haan. De voorbije 2 jaar hield  N-VA De Haan-Wenduine al 3 keer een informatieavond over het thema, maar dit keer nam het gemeentebestuur het initiatief. Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD)  schetste de te volgen procedures en de verantwoordelijken van baggeraar DEME legden nog eens uit hoe zij het eiland willen bouwen.

Momenteel loopt de concessie-aanvraag. Staatssecretaris Tommelein liet er weinig twijfel over bestaan dat die concessie  eind maart ook daadwerkelijk zal worden toegekend. Daarna moeten de initiatiefnemers alle effecten op het milieu en de stromingen laten onderzoeken. “Als de studies negatief zijn, zal ik geen bouw- en milieuvergunning geven”, zei Tommelein. Maar in zijn uiteenzetting en uit de vaak agressieve manier waarop hij de vragen uit het publiek beantwoordde, bleek duidelijk dat Tommelein een groot voorstander is van het energie-atol voor De Haan.

“In het kader van het openbaar onderzoek voor het Marien Ruimtelijk Plan, dat de zone afbakent waar het eiland kan komen,  is iedereen duidelijk geïnformeerd geweest en konden alle mensen van De Haan bezwaar indienen”, zei Tommelein. Wilfried Vandaele (N-VA) reageerde hier vanuit het publiek op dat de mensen helemaal niet geïnformeerd werden over dat openbaar onderzoek. De federale overheid had het onderzoek enkel kenbaar gemaakt op de website. Het was Vandaele zelf die via parlementaire vragen, informatieavonden en persartikelen de aandacht vestigde op het dossier, waarna inderdaad ook bezwaren zijn ingediend.

Op voorstel van Vandaele heeft de gemeenteraad van De Haan toen ook een motie aangenomen om grote ongerustheid te uiten over het Marien Ruimtelijk Plan. Later diende het schepencollege ook een bezwaarschrift in. Tommelein was bijzonder scherp voor zijn partijgenoten van Bewust in het Haanse schepencollege: als de bevolking onvoldoende is geïnformeerd, dan is dat de schuld van het schepencollege. En het schepencollege had maar harder moeten protesteren toen het Marien Ruimtelijk Plan werd opgesteld. Ook de N-VA kreeg van Tommelein een veeg uit de pan. Hij vermeldde er echter niet bij dat de N-VA geen deel uitmaakte van de federale regering toen die het Marien Ruimtelijk Plan goedkeurde en de zone voor een energie-atol voor De Haan afbakende. Open VLD was toen wel lid van die regering.

Burgemeester Peter Breemersch (Bewust) meldde dat alle partijen in de gemeenteraad van De Haan –  zijnde Bewust ’12, N-VA-SAMEN en LB – zich gezamenlijk kanten tegen de komst van het energie-atol voor De Haan. Enkel de SP.A wenst zich afzijdig te houden. De genoemde partijen  zijn zeer bezorgd over het effect van het eiland op de stromingen, op de visgronden, de scheepvaart en het toerisme. De gemeente zal een beroep doen op juridische bijstand om de procedures die aan de bouw van het eiland voorafgaan, door te lichten en zo nodig acties te ondernemen die de bouw ervan moeten verhinderen. Klik hier voor de tekst.

Informatieavond energie-atol 5 maart

Nadat de N-VA De Haan-Wenduine al 3 informatie-avonden organiseerde over de mogelijke bouw van eilanden voor onze kust, organiseert nu ook het gemeentebestuur van De Haan een informatieavond over het thema.

Op 5 maart, om 20u, in de Sporthal van De Haan (Nieuwe Steenweg). Iedereen welkom.

Onder de sprekers is Bart Tommelein, staatssecretaris voor de Noordzee en groot voorstander van het eiland.
Wij zullen er alvast zijn en we zullen onze kritiek op het energie-eiland voor De Haan niet sparen.

Advies Vlaamse regering energie-atol

De Vlaamse regering gaf op 10 februari een advies over het energie-atol. “Voorwaardelijk positief”, merkt N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele echter op.  Volgens hem was met name het Vlaamse advies “erg kritisch”, met onder meer vragen bij de impact op de scheepvaart, de kustveiligheid, het natuurbeheer en de visserij.

Wilfried Vandaele werd hierover geïnterviewd door Focus-WTV. Klik hier.

Inzending: ‘waarneembare realiteit’

Marc Janssens (De Haan) stuurde ons deze foto, met de volgende uitleg: “Strandpost 6 (Koerslaan) te Bredene kijkend naar de Oostdam te Oostende, dam gelegen op 4,700 meter vanuit opnamepunt. Foto genomen op zondag 11 januari 2015 bij stormwind uit het westen en dus aanschietende zee. Deze Oostdam heeft een hoogte van 7,5 meter boven het TAW (dus heel wat lager dan het Energie-atol). Op het ogenblik van het nemen van de foto was het zeewater ongeveer 1 meter boven het TAW. Deze foto is genomen vanop het strand. De Oostdam was dan op dit ogenblik bij dit stormweer ongeveer 6 à 6,5 meter boven zeeniveau. Dit is de nu waarneembare realiteit”.

© Marc Janssens (De Haan)

© Marc Janssens (De Haan)

Energie-eiland dekt hele kust De Haan af

De N-VA van De Haan-Wenduine hield vrijdag haar derde informatieavond over het thema “kunstmatige eilanden voor de kust”. Nu ging het specifiek over het “energie-atol”. Uit de plannen van iLand, een initiatief van baggeraar DEME, blijkt dat het eiland op 5 km voor de kust van De Haan komt,  van aan het Zeepreventorium tot aan de Cabane (Wenduine). Bart Lippens, afdelingsvoorzitter: “Als plaatselijke N-VA-afdeling zijn wij de enige die al twee jaar geleden de aandacht vestigden op dit dossier. De plannen zijn al zeer ver gevorderd, maar de inwoners weten van niets”.

Een eerste avond ging over  het algemeen project “Vlaamse Baaien”, dat tegen 2100 een hele reeks kunstmatige eilanden wil leggen voor onze kust. Die eilanden moeten bijdragen aan de bescherming van onze kust tegen zware stormen en zouden verschillende functies krijgen: recreatie, haven voor schepen in nood, “stopcontact op zee” om de verschillende kabels van de windturbineparken samen te brengen… Eén van de eilanden zou dienen voor energie-opslag. Als de windmolens teveel energie produceren, zou er water uit het energie-atol worden gepompt en bij energietekort kan men het eiland weer laten vollopen waarbij het water turbines aandrijft en dus energie produceert. Oorspronkelijk tekende men het energie-eiland in vlakbij de Thorntonbank, waar de windmolens staan.

Toen de federale regering vorig jaar het “Marien Ruimtelijk Plan” opstelde, hield de N-VA opnieuw een informatie-avond. Toen bleken er twee zones voorbehouden te worden voor een energie-eiland. Nu echter veel dichter bij de kust: één bij de haven van Zeebrugge, en één op de Wenduinebank, vlak voor De Haan-Wenduine. Na de info-avond dienden vele inwoners bezwaren in, maar het Marien Ruimtelijk Plan werd door de vorige federale regering toch goedgekeurd.  Intussen diende DEME dit najaar plannen in om het energie-eiland voor De Haan ook echt te bouwen. Om die reden organiseerde de N-VA een derde avond, opnieuw voor een volle zaal.

Prof. Dr. Johan Driesen, energiedeskundige van de Universiteit Leuven,  legde uit dat onze energieproductie door het uitvallen van enkele kerncentrales met zowat een derde is verminderd. Dat volstaat niet meer om de vraag naar energie op te vangen. Energie invoeren uit Nederland en Frankrijk is een oplossing, maar als het bij ons koud is en we veel energie nodig hebben, is dat in die landen meestal ook zo. De hernieuwbare energie uit zonnepanelen en windturbines heeft het nadeel dat die niet altijd in dezelfde mate voorhanden is, bv. ’s nachts, als er geen zon is, bij windstil weer… Er zijn dus niet alleen pieken in verbruik, maar ook pieken in productie van energie. Een van de oplossingen om een teveel aan energie op te slaan, is een energie-eiland.

Frank Verschraegen en Johan Maes, verantwoordelijk voor het project van DEME/iLand, legden uit dat het project het makkelijkst en goedkoopst kan gebouwd worden voor De Haan. Zij dienden daarom een plan in en de federale regering zal daarover begin 2015 beslissen. De bouw zal 6 jaar duren en een paar miljard euro kosten. Het eiland zal een lengte hebben van 2,8 km en 1,5 km breed zijn. Rondom wordt een dijk gebouwd van 10 meter hoog en wordt een strand aangelegd van 800 meter breed. Volgens de bouwers zal het eiland nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de kust en zal er natuurontwikkeling mogelijk zijn.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger: “hernieuwbare energie stockeren is zeker een goede zaak, maar over een eiland voor De Haan ben ik niet enthousiast. Ik had het eiland liever bij de Thorntonbank (op 40 km afstand), of bij de haven van Zeebrugge gezien. Onze gemeente biedt een ongehinderd vergezicht op de zee en ik vrees dat het eiland toch voor visuele hinder zal zorgen. Ook de invloed op de stromingen en de mogelijke gevolgen voor het toerisme tijdens de bouw baren me zorgen. Ik hoop dat alles echt zeer goed bestudeerd en afgewogen wordt”.

Vanuit het publiek kwamen heel wat vragen, o.m. van watersporters en mensen die op de dijk wonen. Zowat alle aanwezigen waren geschrokken van de grootte van het eiland en van de korte termijn waarop de werken van start kunnen gaan.

Presentatie projectverantwoordelijken iLand
Ziehier de belangrijkste slides die op de N-VA-informatie-avond van 5 december 2014 getoond werden door de projectverantwoordelijken van DEME/iLand. Met dank aan de heren Maes en Verschraegen voor het ter beschikking stellen van het materiaal.
Beeldmateriaal (op afbeelding klikken om te vergroten):

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

Een eiland voor de kust van De Haan-Wenduine? N-VA De Haan-Wenduine niet enthousiast.

Op vrijdag 5 december 2014 houdt N-VA De Haan-Wenduine voor de derde keer een informatieavond over kunstmatige eilanden voor onze kust.

Op de vorige twee avonden, voor telkens meer dan 350 aanwezigen, uitte de N-VA-afdeling al haar bezorgdheid over de plannen. Ze vindt dat de effecten op de stromingen, op het leven in de zee, op het toerisme… nog onvoldoende duidelijk zijn. Daarom organiseerde de N-VA eerder al informatieavonden en volgt er op 5 december nog een.

Op de eerste avond gaf Wilfried Vandaele (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator, een algemene uiteenzetting over het dossier.  Daarna besprak Jan Seys, onderzoeker aan het Vlaams Instituut voor de Zee, de gevolgen van een eiland voor de kust op de stromingen en het leven in de zee.

Tijdens de tweede informatieavond, een jaar geleden, vernamen de aanwezigen o.a. hoe ver men stond in Vlaanderen met windenergie op zee. Gastspreker toen was Raoul Van Lambalgen van Electrawinds.

Wilfried Vandaele: “Op deze derde, wellicht afsluitende, info-avond wil N-VA De Haan-Wenduine nu de mensen aan het woord laten die klaar staan om de plannen voor een energie-eiland voor De Haan-Wenduine uit te voeren. Het gaat  de baggersector en de energiesector. We zullen dus gedetailleerde informatie krijgen uit de eerste hand”.

Gastsprekers zijn de heren Johan Maes en Frank Verschraegen van DEME/THViLand, namens de baggerfirma die het eiland voor De Haan wil bouwen. Professor Johan Driesen van de Katholieke Universiteit Leuven, geeft zijn visie als energiedeskundige.
De aanwezigen krijgen ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Iedereen is welkom en de toegang is kosteloos. De infoavond heeft plaats op vrijdagavond 5 december, om 20u in zaal d’Annexe (Leopoldlaan 24, De Haan, achter het gemeentehuis).

Congres ‘Superstormen’

Op dinsdag 26 november 2013 vond in Blankenberge het tweede congres plaats over ‘Superstormen’.
Meer informatie hierover op volgende site: www.superstormen.be

Zie hier een reactie van Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) op de voorstellen van Vlaams minister Hilde Crevits.

Wilfried Vandaele (N-VA): nog veel vragen bij kunstmatige eilanden

Op het tweede congres over Superstormen gisteren in Blankenberge werd er opnieuw een boompje opgezet over de mogelijke bouw van kunstmatige eilanden voor onze kust.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator (N-VA) volgt dit dossier al jaren op de voet en bestookte zowel federaal minister Vande Lanotte als Vlaams minister Crevits al herhaaldelijk met vragen over het thema. Hij was ook schepen van Ruimtelijke Ordening in de kustgemeente De Haan en lanceerde onlangs zelfs de website www.kusteilanden.be.

Vandaele: “Enkele weken geleden vroeg ik in een parlementaire vraag nog aan minister Crevits welke conclusies de Vlaamse overheidsdiensten in hun studie trokken, maar de minister bleef het antwoord schuldig. Blijkbaar wou ze een en ander eerst vertellen op het congres van de baggeraars en niet in het parlement.”

Het plan Vlaamse Baaien wil via een aantal kunstmatige eilanden voor de kust Vlaanderen beschermen tegen de 10.000-jarige stormen. Die eilanden moeten ontstaan door bestaande zandbanken op te spuiten. Nochtans rijzen tal van vragen bij die plannen, bv. welke invloed zullen die eilanden hebben op de stromingen, op het leven in zee en op mogelijke algenbloei.

Wilfried Vandaele: “Ook is het nu al zonneklaar dat die eilanden onbetaalbaar zijn voor de overheid. Er zal dus samengewerkt moeten worden met de privésector, maar die zal enkel meedoen als er op die eilanden allerlei ontwikkelingen mogelijk zijn: appartementen bouwen, golfterreinen aanleggen, energiewinning en –opslag”. En dan rijst bv. de vraag of wie nu een appartementje op de dijk heeft van 1 miljoen euro met zicht op de open zee, het leuk zal vinden dat voor zijn neus een eiland komt met daarop ook appartementjes”. Alleen al het eiland voor De Haan zou 1 miljard euro kosten.

Vandaele besluit: “Ik hoop dat de overheidsdiensten zich hier objectief opstellen en de voor en tegens correct afwegen. Ik heb daar af en toe vragen bij. Als ik zie dat het bv. wat de mogelijke visuele hinder van het energie-atol voor De Haan betreft, het de simulatiebeelden zijn van de baggeraars die ook door de overheid gebruikt worden, dan roept dat vragen op. Ook de conclusie is blijkbaar dezelfde: het eiland zal niet zichtbaar zijn vanaf de kust. Als je weet dat de windturbines op de Thorntonbank , op 60 km afstand, wel zichtbaar zijn, hoe zou een eiland op 5 km dat dan niet zijn?”