DEME en Jan De Nul mogen energie-eiland bouwen in de Noordzee

DEME Group en Jan De Nul Group (die samen de joint venture TM EDISON vormen) hebben de aanbesteding van Elia gewonnen voor de bouw van ’s werelds eerste kunstmatige energie-eiland op 45 km voor onze kust.

De funderingswerken voor het Prinses Elisabeth Eiland starten begin 2024 en zullen 2,5 jaar duren. Daarna kan gestart worden met de installatie van de hoogspanningsinfrastructuur. Die is nodig om de elektriciteit van Belgiës volgende offshore windzone aan land te brengen. Het eiland wordt ook de eerste bouwsteen van een geïntegreerd Europees elektriciteits-net op zee dat diverse hubs en landen met elkaar verbindt.

Zo wil België bijkomende interconnecties met Groot-Brittannië en Denemarken. Die geven ons land toegang tot massale hoeveelheden hernieuwbare energie die nodig zijn om onze industrie op korte termijn minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

Bron: Focus-WTV

Advertentie

Vlaanderen pioniert op vlak van kustbescherming op lange termijn

Met het co-creatie-onderzoekstraject Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid sinds november 2021 samen met alle relevante stakeholders hoe we onze kust op lange termijn kunnen blijven beschermen tegen overstromingen. Zodat onze kust ook tot ver in de toekomst nog beschermd is tegen de stijgende zeespiegel. Vlaanderen is daardoor wereldwijd een pionier op vlak van langetermijnkustbescherming. De gouverneur van West-Vlaanderen besprak vandaag de stand van zaken van Kustvisie met de burgemeesters van de tien kustgemeenten in aanwezigheid van het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De burgemeesters zijn tevreden dat er vandaag al wordt nagedacht over de langetermijnbescherming van de kust, en kijken uit naar de finale onderzoeksresultaten. Die worden in maart 2023 verwacht. Die onderzoeksresultaten zullen de basis vormen voor de opmaak van een Vlaams strategisch plan in 2023-2024 en mee opgenomen worden in het federaal Marien Ruimtelijk Plan.

“We zitten in de laatste rechte lijn van het co-creatie-onderzoekstraject”, licht minister Peeters toe. “Tegen maart 2023 zullen de onderzoeksresultaten klaar zijn. Tijdens het traject zijn alle mogelijke alternatieven om onze kust op lange termijn bij stijgende zeespiegel te beschermen onderzocht. Het onderzoek zal concluderen welke alternatieven kansrijk en redelijk zijn en welke niet. Belangrijk daarbij is dat we de huidige functies van en aan onze kust bewaren en zelfs versterken waar het kan. We zoeken in dit traject actief naar kansen voor ecologie, economie, toerisme en recreatie.”

Voor de kinderen van onze kleinkinderen

Kustvisie bouwt verder op het Masterplan Kustveiligheid – dat momenteel in uitvoering is en elke plaats langs onze kust minstens tot een zeespiegelstijging van 30 centimeter (t.o.v. 2000) beschermt. Dat is voldoende om ons tot 2050 te beschermen, maar daarna zullen extra maatregelen nodig zijn. Daarom zijn het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust gestart met dit co-creatie-onderzoekstraject. Op die manier kunnen we onze kust en het achterland ook op lange termijn stapsgewijs en blijvend beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Zodat ook de kinderen van onze kleinkinderen nog kunnen blijven genieten van onze kust.

Input van alle stakeholders

Alle belanghebbenden hebben de afgelopen maanden feedback en input kunnen geven. En die wordt meegenomen. Sinds november 2021 zijn gedurende het hele co-creatie-onderzoekstraject al meer dan 100 overlegmomenten geweest. Voor elk van de strandzones en elk van de kusthavens vonden meerdere specifieke overlegmomenten plaats met vertegenwoordigers van federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, van de havenbedrijven en van alle relevante middenveldorganisaties. Belangen zoals toerisme, erfgoed, havenactiviteiten, vastgoed en natuur vormen soms uitdagingen voor de diverse mogelijke beschermingsalternatieven. Maar dankzij de input van iedereen kunnen de niet redelijke alternatieven onderbouwd weggeschreven worden en kunnen de kansrijke alternatieven geoptimaliseerd worden. Ook met vertegenwoordigers van Nederland en Frankrijk wordt er regelmatig overleg gepleegd.

Van acht naar drie beschermingsalternatieven voor de strandzones

Uit het eerste deel van het studietraject van Kustvisie kwamen acht mogelijke beschermingsalternatieven voor de strandzones naar voren. Van deze acht worden er op dit moment nog drie in detail uitgewerkt. Eén alternatief is om de hoog-en laagwaterlijn te behouden op de plek waar ie nu ligt en alle stranden, dijken en duinen stapsgewijs te ‘verhogen’ naarmate de zeespiegel stijgt. Een tweede alternatief is om overal de hoog- en laagwaterlijn een “100-tal” meter zeewaarts op te schuiven door grote zandsuppleties. Zo is er overal voldoende ruimte om een extra dijk of duin in te passen zonder dat er t.o.v. de huidige situatie minder strandbreedte is. Op vele plekken zal het strand zelfs lichtjes verbreden. Het derde alternatief beweegt zich tussen de eerste twee. In dit alternatief worden eerst en zolang het mogelijk is, maatregelen binnen de bestaande ruimte genomen. De hoog- en laagwaterlijn wordt pas bij hogere zeespiegelstijgingsniveaus stapsgewijs zeewaarts verplaatst.

De alternatieven waarbij sprake is van een eilandboog worden niet langer onderzocht. De deelnemers aan de werkbanken evalueerden een eilandboog als weinig kansrijk met bijzonder weinig optimalisatiemogelijkheden. Het studieteam kwam ook tot diezelfde conclusie. Verder studiewerk hierover werd dus al snel overbodig.

Bijzondere aandacht voor havens

De vier kusthavens Zeebrugge, Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort volgen een parallel traject van co-creatiesessies. Dat is nodig omdat er voor de havens extra uitdagingen zijn naast kustbescherming en waterkering. Het gaat dan onder andere over de afwatering van water uit het binnenland naar zee. En ook hoe de havens operationeel kunnen blijven ondanks de zeespiegelstijging. Ook hier zette het project binnen de zogenaamde ‘havenwerkbanken’ grote stappen voorwaarts.

Alternatieven verfijnen en beleidsmatig verankeren

De kansrijke alternatieven worden verder geoptimaliseerd voor een zeespiegelstijging van één, twee en drie meter, zodat duidelijk wordt in welke stappen de kustbescherming kan worden opgebouwd. Met de redelijke alternatieven van het co-creatie-onderzoekstraject zal vanaf maart 2023 aan de slag gegaan worden om via participatie van het brede publiek het maatschappelijk meest wenselijke alternatief tegen eind 2024 zowel op Vlaams als federaal niveau beleidsmatig te verankeren. Zodat de komende decennia stapsgewijs de nodige acties ondernomen kunnen worden om ook bij stijgende zeespiegel ons huidig beschermingsniveau tegen overstromingen te behouden. “Op federaal niveau hebben we reeds enkele jaren geleden een lange termijnvisie voor het duurzaam gebruik van de Noordzee opgesteld”, zegt minister Van Quickenborne. “Met deze Kustvisie zet Vlaanderen de nodige beschermingsmaatregelen voorop om ook onze kust op lange termijn te beschermen tegen overstromingen, stormen en de zeespiegelstijging. De resultaten van het onderzoek zullen worden meegenomen in het volgend marien ruimtelijk plan. Samenwerking tussen beide niveaus is cruciaal om onze kust en onze Noordzee te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.”

Beeldmateriaal

Via deze link vindt u:

  • Een visual van de mogelijke nieuwe kustlijn. De nog overblijvende alternatieven variëren tussen het behouden van de huidige hoog- en laagwaterlijn of deze op termijn tot een 100-tal meter zeewaarts verschuiven.
  • Een visual van de mogelijke invulling het lint. Dijken, duinen en combinatievormen zullen op een ruimtelijk aantrekkelijke manier stapsgewijs aangepast worden. Door de kustlijn lichtjes zeewaarts te verschuiven kunnen stranden even breed of zelfs breder worden. Een win-win voor iedereen.

Belangrijk: Beide beelden tonen hoe onze kust er mogelijk over 100 tot 300 jaar uit zal zien, afhankelijk hoe snel de zeespiegel effectief stijgt.

  • Een foto van de kustburgemeesters, de gouverneur, het kabinet van minister Peeters en het projectteam.

U mag deze beelden vrij gebruiken mits vermelding van het copyright.

Over Kustvisie

Met Kustvisie wil de Vlaamse overheid onze kust blijvend beschermen tegen de verdere zeespiegelstijging op lange termijn. Om hiervoor de nodige ruimte tijdig te vrijwaren en omdat de tijd om sommige grote beschermingsmaatregelen uit te voeren tien tot twintig jaar kan bedragen, zijn het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust daarom in november 2021 gestart met een co-creatie-onderzoekstraject om onze kustbescherming op nog langere termijn vorm te geven. Vertegenwoordigers van federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, van de havenbedrijven en van alle relevante middenveldorganisaties werken samen aan de totstandkoming van een gedragen en inhoudelijk goed uitgewerkte Kustvisie. Op die manier kunnen we onze kust en het achterland ook op lange termijn stapsgewijs en blijvend beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Alle belanghebbenden worden daarbij uitgenodigd om hun mening te delen tijdens een intensief cocreatietraject.

Meer informatie over het project vindt u op www.kustvisie.be.

Energie-eiland moet nog heel wat boeien ronden

Met de relancemiddelen om onze economie en samenleving van Covid-19 een extra stimulans te geven, wil de federale regering ook een “energie-eiland” subsidiëren. Het zou de bedoeling zijn dat eiland dicht bij de windmolenparken te leggen om daar de energie samen te brengen in een zogenoemd “stopcontact” op zee. Op het eerste gezicht dus geen gevaar dat het eiland voor de kust van De Haan komt, maar voorzichtigheid is altijd geboden…

Marien Ruimtelijk Plan vanaf 20 maart in werking

Op 20 maart 2020 treedt het Marien Ruimtelijk Plan in werking. Vanaf die datum kunnen gebruikersvergunningen worden aangevraagd en afgeleverd voor de vijf zones voor Commerciële en Industriële Activiteiten (CIA’s). Een van die zones bevindt zich voor de kust van De Haan.

Een mogelijke kandidaat voor deze zone is het MFiLand-project. Dat project onderzocht tussen april en november 2019 de mogelijkheden om een multifunctioneel eiland te bouwen voor onze kust.  DEME, Jan De Nul, Sioen en Econopolis werken nog aan de conclusies over de technische en economische haalbaarheid. Voor de inwoners en bezoekers van De Haan alvast een nieuwe reden om zich ongerust te maken.

Nieuw Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Hieronder kan u het nieuw Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 terugvinden. Daarnaast is er ook een overzicht met enkele kaarten, de langetermijnvisie, de ruimtelijke analyse van de zeegebieden en de acties tot uitvoering van het Marien Ruimtelijk Plan.

Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Komt er een multifunctioneel eiland voor onze kust?

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters steunt de cluster met werkingsmiddelen en extra projectmiddelen. Muyters: “Het engagement dat we als Vlaamse overheid aangaan is niet min: het gaat om maximaal 500.000 euro per jaar en dat voor een termijn van 10 jaar. Daarnaast zal er dit jaar ongeveer 80 miljoen euro ter beschikking zijn voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun clusterleden te ondersteunen.

Bagger- en waterbouwgroep Deme wil een project indienen, maar wel voor een multifunctioneel eiland op zee, dat breder gaat dan alleen energie opwekken.”Energie blijft belangrijk, maar er zijn ook mogelijkheden voor aquacultuur, waterstof en ontzilting en kustveiligheid”, zegt Johan Maes van Deme. “We willen nu alles samen brengen en kijken of zo’n multidisciplinair eland mogelijk is”.  Ook de groep Colruyt die samen met textielbedrijf Sioen ook al mosselen kweekt op zee, denkt verder over aquacultuur.

De Vlaamse regering koestert al lang plannen met waterstof. Een waterstoffabriek, desnoods op een eiland in zee, komt ook tegemoet aan de klimaatuitdagingen.

Bron: https://www.focus-wtv.be/nieuws/komt-er-een-multifunctioneel-eiland-voor-de-kust

Tussenkomst Wilfried Vandaele in plenaire vergadering Vlaams Parlement

In de plenaire vergadering van 14 november 2018 kwam Wilfried Vandaele tussen op een actuele vraag over de mogelijkheden van een proefeiland voor de Vlaamse kust en de investeringen in kustverdediging.

Naamloos

Wilfried Vandaele: “ De minister heeft natuurlijk wel al enkele honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in die kustveiligheid, met name in keermuren, in de verbreding en verhoging van de stranden tegen de duizendjarige storm. Wat die eilanden betreft, heeft men het over de bescherming tegen de tienduizendjarige storm.

Minister, het is geen geheim dat ik me altijd heb verzet tegen de komst van een ‘energie-eiland’ voor de kust van De Haan, mogelijk gemaakt in het eerste marien ruimtelijk plan. In het tweede marien ruimtelijk plan maakt de federale staatssecretaris zelfs een commerciële/industriële zone mogelijk. Wij zijn daar niet blij mee. Maar ik denk dat er in elk geval een onderscheid moet worden gemaakt tussen zo’n energie-atol, waar die kustbescherming als een soort alibi wordt bij gesleurd, en het proefeiland voor Knokke-Heist, waarop eigenlijk – als ik het goed heb, minister, want mijn vraag aan u is eigenlijk of u dat kunt bevestigen – geen ontwikkelingen, geen commerciële of industriële activiteiten mogelijk zijn.

Ik meen me te herinneren dat de burgemeester van Knokke-Heist destijds wél positief stond tegenover zo’n eiland, indien die ontwikkelingen wél mogelijk waren. Maar nu niet meer, nu ze niet mogelijk zijn. Of vergis ik mij, minister?”

Volledig verslag met beeld en tekst via deze link.

 

 

Marien Ruimtelijk Plan: gemeenteraad volgt negatief advies Vandaele

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over het tweede Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Het eerste MRP maakte het mogelijk dat voor De Haan een “energie-atol” zou komen. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) slaagde er toen in dat eiland tegen te houden omdat er een fout zat in de concessieaanvraag van de baggeraars.

In het nieuwe MRP is er geen sprake meer van een energie-atol maar wel van een “commerciële en industriële zone”. Wilfried Vandaele: “Dat is eigenlijk nog slechter, want nu kan er van alles komen voor onze kust. De zone is wel wat opgeschoven in de richting van Bredene, maar gerustgesteld zijn we zeker niet”.

Maandag kregen de gemeenteraadsleden van De Haan uitleg van het door de gemeente aangestelde studiebureau RoyalHaskoning en legde het schepencollege een voorstel van tekst neer dat als bezwaar namens de gemeente aan staatssecretaris Debacker overgemaakt zou worden.

Wilfried Vandaele: “Voor het vorige MRP bracht de gemeenteraad op mijn verzoek een negatief advies uit, maar de Bewustmeerderheid in het schepencollege veranderde dat achter de rug naar een “voorwaardelijk positief” advies: ze gingen akkoord dat er een eiland zou komen als er bootjes met toeristen naartoe konden varen. Het ontwerp van advies dat maandag werd voorgelegd was in hetzelfde bedje ziek. De gemeente verzette zich niet principieel tegen de commerciële en industriële zone, maar vroeg extra voorwaarden op te leggen”.

Vandaele herschreef enkele passages in de tekst van Haskoning en de gemeenteraad keurde die nieuwe tekst nu goed. Daarin vraagt de gemeenteraad dat de commerciële en industriële zone geschrapt zou worden in het MRP. Als dat niet gebeurt, moet als voorwaarde opgelegd worden dat er geen enkele vaste of drijvende constructie kan komen die de fauna of flora onder of boven water aantast, het open zicht belemmert of de bestaande activiteiten hindert.

Ook vraagt de gemeente dat er door de nieuwe stortplaats voor baggerslib, die dichter bij De Haan komt dan vroeger, geen slibdeeltjes zouden aanspoelen op ons strand.

Wilfried Vandaele zei tevreden te zijn dat de gemeenteraad zijn negatief standpunt heeft gevolgd.

Beslissing gemeenteraad 20.09.2018 – extract GR

 

 

Kaart Kust_zone De Haan

Openbare overlegvergadering nieuw Marien Ruimtelijk Plan

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kan u uw mening geven over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026.

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de ganse Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee.

Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan poogt te doen. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Noordzee, heeft het nu voorliggende ontwerp van MRP opgesteld dat moet gelden voor de periode 2020-2026.

Openbare raadpleging

De Noordzee is van ons allemaal, daarom is het belangrijk om de mening van het grote publiek te kennen en hiermee rekening te houden om zo tot een breed gedragen MRP te komen. Vanaf 29 juni vindt u het ontwerp van MRP, het milieueffectenrapport en meer info over de raadpleging op www.consult-leefmilieu.be. Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Openbare overlegvergadering

Op 9 juli 2018, om 14u, wordt een openbare overlegvergadering georganiseerd over dit onderwerp. Deze zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, tegenover het station Brussel-Zuid. Staatssecretaris Philippe De Backer zal aanwezig zijn om het marien ruimtelijk plan toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

Inschrijven voor de openbare overlegvergadering kan hier.