Marien Ruimtelijk Plan: De Vlakte van de Raan ontbreekt op de kaart

Ondanks het feit dat de Vlakte van de Raan reeds werd aangemeld bij Europa als beschermd gebied, blijft deze aanmelding opvallend ‘afwezig’ in het MRP.

De Vlakte van de Raan is een rust- en foerageerplaats voor heel wat vogels. Dankzij de interactie met de Schelde is er ook een positieve effect voor soorten als steur, fint, rivierprik en zeeprik alsook bruinvis, grijze en gewone zeehond. Electrabel en Jan De Nul waren van plan op deze zandbank een windmolenpark te bouwen, tot het KB van 2005 het gebied aanduidde  als beschermd gebied. Door de aanduiding  werd de eerder toegekende vergunning voor de bouw van windmolens nietig. De ondernemingen lieten het er niet bij en dienden klacht in bij de Raad Van State. De Raad oordeelde dat de aanduiding procedureel nietig was gezien de wetenschappelijke informatie op basis waarvan het gebied werd aangemeld, pas beschikbaar kwam na de instelling van het gebied. In de studie werd voorgesteld om het gehele zeegedeelte dat aansluit bij het Schelde-estuarium te beschermen, terwijl de bestreden beslissing slechts een beperkte oppervlakte opneemt. In 2010 vond een nieuwe wetenschappelijke studie plaats waar de Vlakte van de Raan als zeer waardevol uitkomt. Wetenschappelijke bewijzen genoeg dus, maar toch wordt deze anomalie niet opgelost. Nochtans is de bescherming van de vlakte afgesproken in de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. 

Natuurpunt vraagt aan onze Minister van de Noordzee Vande Lanotte om de Vlakte van de Raan op te nemen in dit Marien Ruimtelijk plan in samenhang met de Nederlandse Vlakte van de Raan.

Advertentie