Natuurpunt: ‘Marien Ruimtelijk Plan beschermt natuurgebied op zee onvoldoende’

De vraag naar activiteiten op de Noordzee neemt alsmaar toe. Met een nieuw Marien Ruimtelijk Plan (MRP) wil Noordzeeminister Van de Lanotte ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen op zee. Dat is op zich een goeie zaak. Voor elke sector is er wat wils in het plan: een stopcontact op zee, zones voor energie-opslag eilanden, zandwinningszones enz. Maar wat zit er in voor de natuur? In de volgende weken bekijken we verschillende facetten van het marien ruimtelijk plan en hun impact of meerwaarde voor de natuur.

Vandaag starten we met de beperkingen voor de visserij in het Natura 2000 gebied ‘’de Vlaamse Banken’. Dat werd afgebakend omwille van de waardevolle zandbanken met grindbedden. De grindbedden zijn belangrijk voor de voorplanting  van verschillende haaiensoorten, haring, zeekat en dwerginktvis. Vroeger kwamen er ook inheemse oesters voor. Er komen ook Lanice schelpkokerwormen (foto) voor die een waardevol habitat creëren met schuilgelegenheid voor kleine vis om in op te groeien. De grindbedden en Lanice kokerwormen zijn gevoelig voor bodemverstoring – en dus voor boomkorvisserij. Het nieuwe MRP is dé kans om het papieren reservaat om te zetten in operationele maatregelen.

Maar op dit moment worden er slechts in een zeer beperkt aantal zones beperkingen voor de visserij voorgesteld. (blauwe kaders op de kaart). In zone 1 kunnen de bestaande kustvissers blijven vissen met “aangepast vistuig”. Zone 2 en 4 zijn testzones voor ‘alternatieve vistechnieken’. Enkel in gebied 3, is bodemberoerende visserij ondubbelzinnig verboden. Het is duidelijk dat deze maatregelen onvoldoende zijn om de natuurdoelen te halen. Natuurpunt vraagt dan ook om minstens één zone (de grindbedden) volledig te sluiten voor elke vorm van bodemberoerende activiteiten. Een grondige impact analyse moet aanwijzen welke activiteiten een impact hebben op de natuurdoelen. De effecten van de eventueel toegestane activiteiten dienen nauwkeurig gemeten te worden, zodat bijkomende maatregelen mogelijk zijn als de natuurdoelen in het gedrang komen.

De MRP-visie, alsook de MER kan u hier vinden. Lees onze inputnota voor de openbare consultatie hier.

Advertentie